Regulamin sprzedaży kursów on-line na stronie dostępnych poprzez komunikator internetowy "Telegram" oraz bota na platformie "Meta Trader".


Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.stcommunity.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności.


I Definicje


1. Kurs – szkolenie on-line, którego twórcą jest Sprzedawca,

2. Bot - automatyczna strategia (Expert Advisor - EA) na platformie MetaTrader 4 lub MetaTrader 5

3. Autor – twórca automatycznej strategii (Expert Advisor - EA) na platformie MetaTrader 4 lub MetaTrader 5
4. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia na platformie kursów
5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6. Konto – stworzone przez użytkownika na komunikatorze Telegram, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach platformy kursów. Konto musi być powiązane z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym lub numerem telefonu komórkowego podawanym podczas rejestracji użytkownika.
7. Operator Płatności – HotPay lub/i Paypal,
8. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://www.stcommunity.pl/.
9. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://www.stcommunity.pl/ ,
10. Sprzedawca – SLAVIC TRADING COMMUNITY „MATEUSZ WAPA”, ul. Władysława IV 18m30, 65-229
Zielona Góra, NIP: 9291804758.


II Postanowienia wstępne


1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu i/lub Bota oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu lub/i Bota.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej, świadczona jest na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Strony.
3. Do dokonania zakupu oraz korzystania z kursu i/lub bota za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
a) dostęp do Internetu,
b) system operacyjny Windows 7 lub nowszy,
c) standardowa przeglądarka internetowa,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

e) posiadanie aktywnego numeru telefonu komórkowego.

f) w przypadku bota dodatkowo posiadanie oprogramowania Meta Trader 4 lub MetaTrader 5.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Strony, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony.
6. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@stcommunity.pl. W
reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
7. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.


III Zakup Kursu i/lub Bota


1. W celu zakupu Kursu i/lub Bota, Kupujący musi podjąć następujące kroki:
a) Wybrać wariant Kursu i/lub Bota spośród dostępnych na Stronie a następnie dodać go do koszyka.
b) Kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.
c) Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności.
d) Zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu.
e) Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
f) Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs i/lub Bota.
2. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu i/lub Bota uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.


IV Udostępnienie Kursu lub/i Bota


Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu w następujący sposób: poprzez dostęp do prywatnych grup lub/i kanałów dla konta użytkownika stworzonego w komunikatorze Telegram za pomocą indywidualnej nazwy użytkownika i hasła.

 

Zakupiony Bot zostanie udostępniony Kupującemu w następujący sposób: poprzez email lub komunikator telegram dla konta użytkownika stworzonego w komunikatorze Telegram za pomocą indywidualnej nazwy użytkownika i hasła.


V Konto użytkownika


1. Utworzenie indywidualnego Konta Użytkownika jest konieczne do korzystania przez Użytkownika z Platformy kursów.
2. Właścicielem Konta Użytkownika na komunikatorze internetowym Telegram może być wyłącznie osoba fizyczna w innych przypadkach niezbędna jest zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Użytkownika jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, iż podane dane osobowe są prawdziwe oraz że Użytkownik jest uprawniony do
dysponowania tymi danymi osobowymi. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie danych osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich, a nie Użytkownika.
4. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do serwisu.
5. Konta Użytkowników, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu jak i regulaminu komunikatora Telegram, mogą zostać zablokowane lub usunięte.
7. Użytkownik może w każdej chwili skasować założone konto w panelu użytkownika przy użyciu opcji “usuń konto”.


VI Prawo do odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia Umowy przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny.
2. Rozpoczynając korzystanie z dostępu do materiałów związanych kursem lub aktywacje bota Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy. Poprzez dostęp do materiałów z kursem rozumiemy dołączenie na którąkolwiek z grup (lub kanałów) na komunikatorze Telegram prowadzonych przez Sprzedającego. Poprzez aktywację bota rozumiemy aktywowanie strategii (przeniesienie na wykres i aktywowanie „Auto Trading” lub „Algo Trading” na platformie MetaTrader 4 lub MetaTrader 5).
3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną, najlepiej w formie wiadomość e-mail.
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.


VII Odpowiedzialność za wady


1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Kurs wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Użytkownik korzysta z Bota tylko na własne ryzyko. Bot zostal stworzony w celach edukacyjnych i do testowania strategi tylko i wyłącznie na koncie typu demo. Nie jest zalecane uzywanie Bota na kontach typu real.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Bota i potencjalne szkody.

5. Sprzedający jak i Autor czy współautorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane podczas korzystania z oprogramowania.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy jak i Autora czy współautorów za bota jest wyłączona w maksymalnym prawnie dopuszczalnym stopniu (czyli tylko w przypadku ich umyślnej winy).

7. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu lub/i Bota, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
8. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
b) nazwa (login) Konta Użytkownika, którego dotyczy reklamacja,
c) przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
d) podpis osoby składającej reklamację oraz datę.
9. Usługodawca nie odpowiada za utrudnienia w realizacji Usługi spowodowanej czynnikami losowymi niezależnymi od Usługodawcy (w tym czynnikami zależnymi od Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej).
10. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.


VIII Prawa własności intelektualnej


1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs jak i Bot stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu jak i Bota przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich
przysługujących Sprzedawcy do Kursu jak i Bota oraz może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.


IX Dane osobowe i pliki cookies


Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane
zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem


X Pozostałe postanowienia


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem
zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w
dacie zawarcia umowy.


Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji.
Data aktualizacji regulaminu: 24.11.2022r.