POLITYKA PRYWATNOŚCI


SLAVIC TRADING COMMUNITY MATEUSZ WAPA


1. Dla Właściciela niniejszej działalności gospodarczej, ochrona danych osobowych
Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby
Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie
korzystania z usług.
2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna,
nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
korzystająca z usług.
3. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych
osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa, jak też obowiązki administratora
tych danych.
4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania
organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych
osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.


I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Administratorem danych osobowych jest SLAVIC TRADING COMMUNITY MATEUSZ
WAPA, NIP: 9291804758 (zwany dalej „Właściciel”).


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane
osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem aplikacji „Telegram”.
2. Administrator zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju
usług w nim oferowanych.


III. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:
- Realizacji usług
2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do
a. Zawarcia umowy
b. Dokonania rozliczeń
c. Dostarczenia zamówionej przez Użytkownika usługi
3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i
promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe,
w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych
produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.
4. Dane osobowe przetwarzane są również w ramach wypełniania obowiązków prawnych
ciążących na administratorze danych oraz wykonywania zadań w interesie publicznym, w
tym w celu wykonywania zadań związanych z bezpieczeństwem i obroną lub
przechowywaniem dokumentacji podatkowej.
5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego
produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami
Użytkownika lub osoby trzeciej, a także marketingu usług i produktów osób trzecich lub
marketingu własnego, który jest nie marketing bezpośrednim.


IV. RODZAJ DANYCH


1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne
do:
a. Dokonywanie zakupów za pomocą strony lub aplikacji „Telegram”:
- imię i nazwisko;
- adres dostawy;
- Numer telefonu;
- adres mailowy;
b. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
- Data urodzenia;
- numer PESEL (w przypadku żądania faktury);
- numer NIP (jeśli wymagana jest faktura dla przedsiębiorcy).

V. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych), Oh L 119, 4.5.2016, s. 1-88, zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”.
2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika w
momencie potwierdzenia transakcji w serwisie.
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolna, ale jej brak
uniemożliwia dokonywanie realizacji usługi.


VI. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI


1. Użytkownik może w każdym czasie zażądać od Administratora informacji o zakresie
przetwarzania danych osobowych.
2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać sprostowania lub sprostowania swoich
danych osobowych.
3. Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych bez
podania przyczyny. Żądanie danych może dotyczyć określonego celu przetwarzania
wskazanego przez Użytkownika, np. cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji
handlowych lub dotyczy wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody we
wszystkich celach przetwarzania spowoduje, że konto użytkownika zostanie usunięte z
grup wraz ze wszystkimi danymi osobowymi użytkownika przetwarzanymi wcześniej
przez Administratora. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na już prowadzone
czynności.
4. Użytkownik może w każdym czasie, bez podania przyczyny Administratora żądać
usunięcia swoich danych. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas
prowadzoną działalność. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie Konta
Użytkownika, wraz ze wszystkimi dotychczas zarejestrowanymi i przetworzonymi danymi
osobowymi.
5. Użytkownik może w każdym czasie wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych, zarówno w zakresie wszystkich przetwarzanych przez Administratora danych
osobowych Użytkownika, jak i tylko w ograniczonym zakresie, np. w zakresie
przetwarzania danych osobowych co do przetwarzania danych w określonym celu.
Sprzeciw nie wpłynie na dotychczasowe działanie, sprzeciw zostanie usunięty w celu
usunięcia konta.
6. Użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy to na
czas określony, czy też bezterminowo, ale w określonym zakresie, któremu administrator
będzie zobowiązany spełnić. Prośba ta nie wpłynie na dotychczas wykonane czynności.
7. Użytkownik może zażądać od Administratora przekazania innemu podmiotowi
przetwarzanych danych osobowych użytkownika. W tym celu powinien napisać żądanie
do Administratora, wskazując jaki podmiot (nazwę, adres) powinny podać dane osobowe
użytkownika oraz jakie konkretnie dane użytkownik chce przekazać administratorowi. Po
potwierdzeniu przez użytkownika swojej woli, Administrator przekaże w formie
elektronicznej wskazane podmiotowi dane osobowe użytkownika. Potwierdzenie żądania
przez Użytkownika jest niezbędne dla bezpieczeństwa jego danych osobowych oraz
uzyskania pewności, że żądanie pochodzi od osoby upoważnionej.
8. Administrator informuje użytkownika o podjętych działaniach, przed końcem miesiąca
otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.


VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH


Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
- gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu
przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
- gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po
odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.
W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia
okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli
przepis szczególny nie stanowi inaczej).


VIII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM


1. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom
współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym do wdrożenia transakcji, np.
Aby przygotować zamówione usługi i dostarczanie informacji od administratora (ostatni
dotyczy użytkowników, którzy zgodzili się na otrzymanie informacji komercyjnych).
2. Oprócz celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności dane osobowe
użytkowników nie będą udostępniane stronom trzecim ani przeniesione na inne podmioty
w celu wysyłania materiałów marketingowych tych stron trzecich.
3. Dane osobowe użytkowników witryny nie są przesyłane poza Unią Europejską.
4. Niniejsza Polityka prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z ART. 13 sek.
1 i Sec. 2 regulacji RODO.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym
prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego
na grupie w aplikacji „Telegram”.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy
RODO i przepisy prawa polskiego.